مطبوعات
روزنامه اصفهان زیبا شماره 3167

الفبال آزادی

گفتگوکننده: مریم قدسیه

بر بلندی نشسته است؛ با دامنی سفید و گشوده منقوش به طرح پرندگان .چنان پرنده ای با شوق پرواز که نغمه رهایی و سرود آزادی را آواز می کند. حالات صورت ، لحن صدا ، حرکت دست‌ها و دعوتش به همخوانی چه خوش در جانمان می نشیند تا همصدا و همدل ، مرغ سحر بخوانیم و بگرییم وقتی زبان با درد مردم می گشاید ؛ گونه هایش خیس اشک می شود و با بغض، ترانه‌اش را به امید روز خوش ظفرمندی به پایان می رساند…سولماز نراقی هنرمند بینا رشته ای اهل همدان در ماه آخر سال نمایشگاه «الفبال و بین خطوط» را در همکاری با دوست عکاس و هنرمندش، ساجده شریفی، به گالری بیان اصفهان آورد. او مخاطبان خود را همراه با تماشای این آثار به دیدن ویدئو شعر «يونس زادن و بلعيدن اندر» و اجرای پرفومنسی از دیالوگ مرغان ادبیات معاصر به تاملی دوباره در هنر، فرهنگ و زندگی دعوت کرد.

منبع خبر