مطبوعات
کتاب هفته خبر شماره 187

مرغان برزخی(نگاهی به نمایشگاه الفبال سولمازنراقی)

 آنیما احتیاط

نمایشگاه الفبال امتداد فالنامه است. شاخ نبات یا فالنامه اولین مجموعه ­ای است که با عنوان شعر از سولماز نراقی چاپ شده است. یکی از المان های حائز اهمیت آن کتاب برخورد پارودیک با فرایند فال گیری با دیوان حافظ است. به گونه ای که خود کتاب نیز در موقعیتی قرار می گیرد که می توان به آن تفال زد. نمایشگاه الفبال حرکت در همین ساحت شعر دیداری است.جایی که او از طرفی با روند مرسوم و تکراری نقاشیخط فاصله می­ گیرد و از طرف دیگر نمونه ­های درخشانی از بطن قوه­ های مغفول مانده خوشنویسی فارسی بیرون می­ کشد. این بار او به سراغ مرغان می­ رود و وجه پارودی در نسبت با نامگذاری اثر خود را باز می­ یابد.

منبع خبر