بین خطوط

این مجموعه، تلاشی است برای ارائه خوانشی معاصر از قرآن كه ضمن آن مخاطب می‌تواند فريم هايی از زندگی روزمره ايرانيان را در پيوند با آياتی كه عكاس، خود از اين كتاب آسمانی گزينش كرده مشاهده و تفسير كند. ساجده شريفی می کوشد با نگاهی میانه رو به قرآن، آن را به مثابه متنی بخواند که متعلق به همگان است. ترجمه فارسی و فرانسه این آیات به خط سولماز نراقی نیز نوعی مکالمه‌ی تصویری است که میان متن و عکس برقرار می‌شود. اصولا خوشنویسی در فرهنگ اسلامی، به دلیل پیوندی که با متن مقدس داشته، هنری معنوی به شمار می‌رود. از سوی دیگر ممنوعیت شمایل‌نگاری در فرهنگ بصری سرزمین‌های اسلامی به تقویت ظرفیت‌های نقاشانه و بعضا فیگوراتیو این هنر انجامیده. تا جایی که برخی محققان خوشنویسی را در هنر اسلامی، معادل شمایل‌نگاری در هنر مسیحی دانسته‌اند. در این مجموعه، متن آیات جوری نوشته و صفحه‌آرایی شده‌ که، ظرفیت‌های نقاشانه‌ی پنهان در فرم‌های خوشنویسی، ضمن الهام گرفتن از ساختار بصری عکس‌ها به نمایش درآید. 

تصاویر